QUILTKOMPAS hecht aan een zorgvuldige omgang met haar klanten en aan een vertrouwde en veilige internetomgeving. De Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkelorganisatie (Thuiswinkelwaarborg) hebben als leidraad gediend voor de leveringscondities die Quiltkompas hanteert. Het keurmerk van deze organisatie (een groen/rood huisje) wordt door de Consumentenbond ondersteund. Quiltkompas wil geheel conform deze of een vergelijkbare leidraad  handelen.

De belangrijkste spelregels van Quiltkompas in het kort samengevat:  

BESTELLEN
 • Kleuren op een afbeelding of op een beeldscherm kunnen afwijken van de werkelijke kleur. Helaas is dit nooit helemaal te ondervangen. Quiltkompas kan hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 • De getoonde artikelen zijn uit voorraad leverbaar, tenzij dit anders is aangegeven. Mocht een bestelde stof om welke reden dan ook niet (meer) leverbaar zijn, dan ontvangt u hiervan per omgaande bericht. Uiteraard ontvangt u in dat geval zo snel mogelijk uw geld terug.
RECHT VAN RETOUR
 • Stoffen worden na bestelling voor u op maat van de rol geknipt. Daarom is teruggave helaas niet mogelijk. Dit is een uitzonderingsbepaling in de Wet Kopen op Afstand. Neemt u bij twijfel gerust even contact op voor overleg. Voor andere artikelen dan stoffen geldt wel een recht van retour. U kunt deze zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen in de originele verpakking terugzenden, waarna u uw geld terug ontvangt. De verzendkosten van de retourzending komen wel voor uw rekening.
 WAARBORG VAN UW PRIVACY
 • Quiltkompas vraagt van u alleen gegevens die nodig zijn voor het correct afhandelen van uw bestelling. Uw gegevens worden uitsluitend voor dat doel gebruikt en zullen in geen geval aan derden worden verstrekt.
 • U kunt deze gegevens beheren via uw account.
 • U kunt zich daarnaast inschrijven (en uitschrijven) voor de nieuwsbrief van Quiltkompas. Ook de gegevens die u daarbij opgeeft worden enkel voor dat specifieke  doel – de nieuwsbrief – gebruikt. En ook deze worden nooit aan derden verstrekt.
 • U kunt te allen tijde om inzage in uw gegevens vragen en deze laten verwijderen. Een simpele mail volstaat.
 • Data-analyse en -opslag van de site, administratie en nieuwsbrief zijn ondergebracht bij gecertificeerde bedrijven die zich houden aan de Europese privacyrichtlijnen.
 • Quiltkompas houdt zich aan de geldende Nederlandse en Europese privacyrichtlijnen.
 • Gegevens worden niet lander bewaard dan nodig of (bijvoorbeeld voor de belastingen) verplicht is.
 • Cookies die de site plaatst zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Wij gebruiken cookies om de site beter te laten functioneren en uw winkelbezoek te vergemakkelijken, bijv. door bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje hebt liggen. Ook worden zo social-media-koppelingen (facebook, pinterest, twitter) mogelijk gemaakt.
 • Daarnaast worden Google-analytics cookies geplaatst voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website(s) terecht zijn gekomen en welke pagina’s op een website worden bezocht.
 • De gegevens van deze cookies zijn nooit tot personen te herleiden.
VEILIG BETALEN
 • Een goed en veilig functionerende website en betalingsverkeer zijn in het belang van de winkelier en van de klant. Quiltkompas is gebouwd door en wordt onderhouden door een gecertificeerde Magentopartner. Het betalingsverkeer vindt plaats via een SSL beveiligde Ideal-verbinding. (Dit ziet u aan een groen slotje en de letters https). Hiermee voldoet Quiltkompas aan optimale voorwaarden voor veilig internetwinkelen.
WIJZE VAN BETALEN
 • Quiltkompas biedt op dit moment standaard de volgende betaalmogelijkheden aan: u kunt direct bij bestelling het verschuldigde bedrag overmaken door middel van Ideal (Nederland), Bancontact (Belgie) of V-pay (Duitsland). Achteraf betalen is ook mogelijk door een bankoverschrijving. De betaaltermijn is 14 dagen. Andere betaalmogelijkheden zijn op dit moment nog in onderzoek. 
VERZENDING
 • Voor bezorging binnen Nederland worden tot een bedrag van € 50,- per bestelling verzend- en afhandelingskosten in rekening gebracht. Het standaardbedrag vindt u op de pagina waar u uw bestelling doet. Voor bestellingen vanaf € 50,- is dit gratis (alleen voor adressen in Nederland). Verzending is op risico van de koper.
 • Voor verzending naar het buitenland zijn de verzendkosten afhankelijk van het land van bestemming en de omvang of het gewicht van het pakket. Verzending is altijd op risico van de koper.
 • Quiltkompas is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging ontstaan tijdens de verzending of bezorging. Desgewenst kan tegen meerprijs een verzending van extra service zoals verzekering / aangetekende verzending worden voorzien.
 • Op het adres van Quiltkompas is uitsluitend een webwinkel gevestigd, dus geen gewone winkel die u kunt bezoeken. Wel kunt u desgewenst een afspraak maken voor persoonlijk afhalen van uw pakket. In dat geval vervallen uiteraard de kosten voor verzending. Neem hiervoor voorafgaand aan uw bestelling contact op.
KLACHTEN, TIPS, CONTACT
 • In het algemeen geldt: als u om welke reden dan ook niet tevreden bent, neemt u dan gerust contact met mij op voor overleg. Ik ga met u op zoek naar een passende oplossing; het is natuurlijk de bedoeling dat uw aankoop geheel aan uw verwachtingen voldoet. U vindt alle bereikbaarheidsgegevens op de homepagina, onderaan bij contact.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Quiltkompas

Vestigingsadres: Couperusweg 13, 1217 TA Hilversum

Telefoonnummer: 035 -6223448

Mobiel nummer 06 51687359

E-mailadres: info@quiltkompas.nl

BTW-nummer: NL001238143B49.

KvK-nummer: 57848289

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

      a. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de
uitvoering van de overeenkomst;
e. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

      a. Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

(aangepast: de overige uitsluitingen in dit artikel zijn op anderssoortige producten of diensten van  toepassing, daarom kortheidshalve weggelaten)

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

      a. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;

      b. Of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van aanbieding aan de bezorger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. (deze bepaling is aangepast)

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel vervalt: duurtransacties zijn hier niet van toepassing – dit zijn bijvoorbeeld abonnementen op tijdschriften, energieleveranties e.d.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. “Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.” Uitvoering van deze bepaling is slechts mogelijk op verzoek en in voorafgaand overleg. In de praktijk zal er dan sprake zijn van levering onder rembours. Gezien de relatief hoge kosten ten opzichte van het gemiddelde aankoopbedrag die toepassing van dit artikel met zich meebrengt kiest Quiltkompas vooralsnog als standaard voor transactievormen zoals die algemeen gangbaar zijn bij webwinkels: voorafbetaling in een keer via Ideal / bancontact / Vpay of een overmaking. 
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. (en/of een gezamenlijk overeen te komen vorm van arbitrage)

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.